عباس سرناز

عباس سرناز

مدیر عامل

عباس سرناز

مدیر عامل

پیام مدیر عامل در اینجا قرار گیرد

جعفر سرناز

معاونت مالی و اداری

جعفر سرناز

معاونت مالی و اداری

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم با 6 سال سابقه کار
j.sarnaz [at] samatrans.irجواد سرناز

جواد سرناز

کارشناس فروش

جواد سرناز

واحد فروش

مدرک تحصیلی : لیسانس
f.sarnaz [at] samatrans.irمدیر فروش

داود لولایی

مدیر فروش

داود لولایی

واحد فروش

مدرک تحصیلی : لیسانس با 8 سال سابقه کار
salesmgr [at] samatrans.irمدیر اجرایی

عماد علیخانی

مدیر سیستم

عماد علیخانی

مدیر سیستم

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس با 6 سال سابقه کار
sabasystem [at] samatrans.irمدیر مالی

مینا بهزاد

واحد مالی

مینا بهزاد

واحد مالی

مدرک تحصیلی : حسابداری با 11 سال سابقه کار
account1 [at] samatrans.irمدیر عملیات

سوفیا کشاورزی پور

مدیر عملیات

سوفیا کشاورزی پور

واحد عملیات

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس با 4 سال سابقه کار
traffic1 [at] samatrans.irVIEW PROFILE
کارشناس مالی

مهدیه مقدم

مهدیه مقدم

مهدیه مقدم

واحد مالی

مدرک تحصیلی : لیسانس با 2 سال سابقه کار
account2 [at] samatrans.irکارشناس فروش

سینا آقارفیعی

کارشناس فروش

سینا آقا رفیعی

واحد فروش

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم با 6 سال سابقه کار
s.arafiee [at] samatrans.irکارشناس فروش

علی شوندی

کارشناس فروش

علی شوندی

کارشناس فروش

مدرک تحصیلی : لیسانس با 3 سال سابقه کار
a.shavandi [at] samatrans.irکارمند

کارمند عملیات

کارمند ترافیک

کارمند

کارمند ترافیک

مدرک تحصیلی : لیسانس با 2 سال سابقه کار
traffic2 [at] samatrans.ir